அலுமினியத்தின் கனிமம் என்றழைக்கப்படுவது?

21. ஹைட்ரஜன் மூலக்கூறில் இரண்டு ஹைட்ரஜன் அணுக்களுக்கு இடையில் உள்ள தூரம்?
A.0.37A°
B.0.47A°
C.0.74A°🍭
D.0.99A°
22. அலுமினியத்தின் கனிமம் என்றழைக்கப்படுவது?
A.பாக்சைட்
B.வெள்ளியம்
C.களிமண்🍭
D.குரோமைட்
23. ஆனோடாக்கல் முறைக்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு?
A. தாமிரம்
B. அலுமினியம்🍭
C. இரும்பு
D. வெள்ளியம்
24. சுவர்களுக்கு மினுமினுப்பு தன்மையை தருவது?
A.கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு
B.கால்சியம் கார்பனேட்🍭
C.சோடியம் கார்பனேட்
D.சோடியம் பை கார்பனேட்
25.5×10⁻⁵ மோல்⁻¹ செறிவு கொண்ட நீர்த்த சல்பியூரிக் அமிலத்தின் pH மதிப்பு என்ன?
A.11
B.4🍭
C.5
D.9
26. எத்தனாலை அமிலம் கலந்த k2cr2o7 ஆக்ஸிஜனேற்றம் செய்யும்போது கீழ்க்கண்ட எந்த நிறமாக மாறுகிறது?
A.பச்சை🍭
B.மஞ்சள்
C.ஆரஞ்சு
D.நீலம்
27. வானூர்திகளில் எடுத்துச்செல்லப்படும் சுமைகளில் வெடிபொருட்கள் உள்ளனவா என்பதனை கண்டறிய இது பயன்படுகிறது?
A.Cf²⁵²🍭
B.Am²⁴¹
C.Co⁶⁰
D.Au¹⁹⁸
28. கதிர்வீச்சு பாதிப்பு 600R என்ற அளவில் இருக்கும் போது நிகழ்வது?
A. அபாயகரமான பாதிப்பு
B. மிகவும் அபாயகரமான பாதிப்பு
C. இறப்பு🍭
D. இரத்தப் புற்றுநோய்
29. பொருந்தாதவை தேர்ந்தெடு
A.நியூட்டன்
B.கேஸ்கிரைன் தொலைநோக்கி
C.கிரிகேரியன்
D.கெப்ளர் தொலைநோக்கி🍭
30. கீல் முனையில் இருந்து 90 செ.மீ தூரத்தில் கைப்பிடி கொண்ட கதவொன்று 40 N விசை கொண்டு திறக்கப்படுகிறது. கதவின் கீல் முனைப் பகுதியில் ஏற்படும் திருப்புத்திறன் மதிப்பினை கணக்கிடுக.
A.360 N
B.2.25 N
C.36 N🍭
D.0.5 N

கருத்துரையிடுக

0 கருத்துகள்
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.