உயிரியலின் மையக் கருத்து செயல்திட்டம் தொடர்பான சரியான வரிசையை கண்டறிக


41. ஒரு குடும்பத்தில் உள்ள 4 நபர்களின் சராசரி எடை 60 கிலோ ஆகும். அவர்களில் மூவரின் எடை முறையே 56 கிலோ, 68 கிலோ,72 கிலோ எனில் நான்காவது நபரின் எடையை கண்டறிக.

A. 42கி.கி
B. 46கி.கி
C. 44கி.கி
D. 48கி.கி

42.0.005184 என்பதன் வர்க்கமூலம் யாது?

A. 0.072
B. 0.0072
C. 0.72
D. 0.00072

43.B-என்பவர் A-யை சுட்டிக்காட்டி, "உன் தாய் என் தாயின் இளைய தங்கை" என்கிறார் எனில் B க்கு A என்ன உறவுமுறை?

A. மாமா
B. உறவினர்
C. மருமகன்
D. தந்தை

44. கீழ்கண்டவற்றுள் உணவோடு சேர்ந்து உடலினுள் புகும் நுண்ணுயிரிகள் எதனால் கொல்லப்படுகின்றன?

A.நைட்ரிக் அமிலம்
B.பாஸ்போரிக் அமிலம்
C.ரிபோ நியூக்ளிக் அமிலம்
D.ஹைட்ரோ குளோரிக் அமிலம்

45. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது ஹிஸ்டமைன் என்னும் வேதிப்பொருளை சுரக்கின்றது?

A.மாஸ்ட் செல்கள்
B.சைட்டோ டாக்சிக்
C.எபிதீலிய செல்
D.எலும்பு மஜ்ஜை

46. கௌட் என்பது?

A. ருமாட்டிக் மூட்டுவலி
B. ஆஸ்டியோ ஆர்த்ரிட்டிஸ்
C. தொற்று நோயினால் உண்டாகும் மூட்டுவலி
D. வளர்சிதை மாற்றக் குறைபாடு மூட்டுவலி

47. ஆன்டிசெப்டிக் அறுவை சிகிச்சை முறையை கண்டறிந்தவர் யார்?

A. ராபர்ட் கோச்
B. லூயிஸ் பாஸ்டர்
C. ஜோசப் லிஸ்டர்
D. அலெக்சாண்டர் பிளமிங்

48. உயிரியலின் மையக் கருத்து செயல்திட்டம் தொடர்பான சரியான வரிசையை கண்டறிக.

A. இரட்டிப்பாதல், படியெடுத்தல், மொழிப்பெயர்த்தல
B. நகலாக்கல், மொழிப்பெயர்த்தல், படியெடுத்தல்
C. படியெடுத்தல், இரட்டிப்பாதல், மொழிப்பெயர்த்தல
D. படியெடுத்தல், மொழிப்பெயர்த்தல் இரட்டிப்பாதல்

49. கீழ்கண்டவற்றுள் எது பாக்டீரியா எதிர்ப்பு நொதி என அறியப்படுகிறது?

A. இன்டர்ஃபெரான்கள
B. பெப்சின்
C. லைசோசைம்
D. பிரியான்கள்

50. கீழ்கண்டவற்றுள் குமிழ் சிறுவன் சின்ட்ரோம் என அழைக்கப்படுவது எது?

A.நிறமி குறைபாடு நோய் (அல்பினிசம்)
B.தலாசீமியா
C. ஹன்டிங்டன் கொரியா
D.தீவிர ஒருங்கிணைந்த நோய் தடைக்காப்பு குறைபாடு(SCID)

கருத்துரையிடுக

0 கருத்துகள்
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.