இராமன் எந்த வில்லுடைக்கும் போட்டியில் வென்று சீதையை மணந்தார்?

91.பொருத்துக.
1)சாரதா-அ) விடியலின் கடவுள்
2)மன்யூ-ஆ) உழவு
3)உஷஸ்-இ) நம்பிக்கை பண்பு
4)க்ருஷி-ஈ) கோபப்பண்பு
Aஇ ஆ ஈ அ
B இ ஈ அ ஆ😍
C ஆ ஈ இ அ
D ஈ ஆ இ அ
92.பொருத்துக.
1)வியாகரணம்-அ)தென்னிந்தியா
2)சிட்சை-ஆ)வானநூல்
3)நிருக்தம்-இ)இலக்கணம்
4)தட்சிணபதம்-ஈ)ஒலியியல்
5)ஜோதிடம்-உ)சொல்லாக்கம்
A உ ஆ இ அ ஈ
B ஆ இ அ ஈ ஆ
C இ அ ஈ ஆ உ
D இ ஈ உ அ ஆ⛱️
93........... பகுதியை ஆட்சி செய்த பிரவாஹன ஜெய்வலி பின் வேத காலத்தில் தலைசிறந்த அரசனான்
A பாஞ்சாலம்😍
B மல்லம்
C வாகை
D குப்கல்
94.சரியானது:
1) புரோகிதர்-அரசகுரு
2)சேனானி-படைத்தளபதி
3)சட்சிவன்-தேரோட்டி
4)சுதன்-கருவூல அதிகாரி
A 1 2⚡
B 2 3
C 3 4
D 1 3
95.சதபத பிராமணம் என்ற நூல் எந்த யாகத்தைப்பற்றி விளக்குகிறது?
A இராஜசூயயாகம்
B வாஜபேயயாகம்😳
C அசுவமேதயாகம்
D கிருஹ்யயாகம்
96.பொருத்துக.
1)பிரம்மச்சரியம்-அ)70 வயதிற்கு மேல்
2)கிருகஸ்தம்-ஆ)25 வயதிற்குட்பட்ட
3)வனப்பிரஸ்தம்-இ)50 வயதிற்குட்பட்ட
4)சந்நியாசம்-ஈ)50 வயதிற்கு மேல்
A இ ஆ ஈ அ
B ஆ இ ஈ அ ⛱️
C ஆ ஈ அ இ
D ஈ அ இ ஆ
97.பொருத்துக.
1)நெல்-அ)வர்னா
2)பார்லி-ஆ)கர்பசா
3)பருத்தி-இ) யவா
4)நெசவாளர்-ஈ)விரிஹி
A இ ஈ அ ஆ
B ஆ இ அ ஈ
C ஈ இ ஆ அ💧
D ஆ அ ஈ இ
98.சரியானவை:
1)பிஸ்காஜ்-மருத்துவர்
2)வப்தா-முடிதிருத்துவோர்
3)பிரபனா-பண்டமாற்று முறை வாணிபம்
4)ஸ்ரஸ்தின்-வணிக வைசியராய்
A 1 2 3
B 2 3 4
C 1 3 4
D அனைத்தும்😍
99.இராமன் எந்த வில்லுடைக்கும் போட்டியில் வென்று சீதையை மணந்தார்?
A பரமதனுசு
B சிவதனுசு😂
C ஜனதனுசு
D வின்தனுசு
100.பொருத்துக.
1) இராமசரிதமானஸ்-அ) ஆக்னேயம்
2)ராஜாஜி-ஆ) பதினெண் புராணம்
3)அக்னிபுராணம்-இ) பிரமை வர்த்தம்
4)பத்மபுராணம்-ஈ)வியாசர் விருந்து
5)மகாபுராணம்-உ)துளசிதாசர்
A ஈ உ இ ஆ அ
B உ ஈ அ இ ஆ⛱️
C இ ஆ உ அ ஈ
D ஆ இ அ ஈ உ

கருத்துரையிடுக

0 கருத்துகள்
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.