மரபியலின் குரோமோசோம்களின் பங்குபற்றிய கண்டுபிடிப்புக்கான நோபல் பரிசு T.H மோர்கனுக்கு வழங்கப்பட்ட ஆண்டு?

51.கிரிக்கெட் விளையாட்டு வீரர் வேகமாக வரும் பந்தை பிடிக்கும் பொழுது கையை பின்னோக்கி இழுக்கிறார் ஏன்?
A.உந்தத்தை குறைப்பதற்காக
B.கணத்தாக்கு குறைப்பதற்காக🌀
C. நிலைமையை குறைப்பதற்காக
D.A மற்றும் B
52. கீழ்கண்டவற்றுள் கணத்தாக்கு விசையின் அலகு யாது?
I.கிகிமீவி-2
II.கிகிமீவி-1
III.நியூட்டன் மீ
IV.நியூட்டன் மீ-1
V.நியூட்டன் வி
குறியீடுகள்
A.I மற்றும் III
B.V மட்டும்
C.II மற்றும் IV
D.II மற்றும் V🌀
53. அன்றாட வாழ்வில் நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய வாய் கழுவும் திரவங்கள் ,வீட்டு உபயோக பொருட்கள், கிருமிநாசினிகள் ,கரைசலில் உள்ள கரைபொருளின் அளவுகள் எந்த பதத்தால் குறிப்பிடப்படுகிறது ?
A.Volume/Volume🌀
B.Weight/Weight
C.volume/%
D.Weight /%
54. எந்த வருடம் டாக்டர்.நார்மன் E .போர்லாக் அமைதிக்கான நோபல் பரிசை பெற்றார்?
A.1967
B.1969
C.1970🌀
D.1972
55. முதன்முதலில் எந்த நாடு IR-8 என்ற நெல் வகையை அறிமுகம் செய்தது?
A.பிலிப்பைன்ஸ் மற்றும் இந்தியா🌀
B.சீனா மற்றும் இந்தியா
C.இந்தியா மற்றும் இந்தோனேசியா
D.வங்கதேசம் மற்றும் இந்தியா
56. கீழ்கண்டவற்றுள் எது மனிதன் உருவாக்கிய முதல் கலப்பின தானியமாகும்?
A.அட்லஸ் -66
B.டிரிட்டிகம் டியூரம்
C.டிரிட்டிகேல்🌀
D.ரப்பனோ பிராசிக்கா
57. 'உயிர்வழி தோற்ற விதி' என்ற கொள்கை யாருடையது?
A.ஓபாரின் மற்றும் ஹால்டேன்
B.எர்னஸ்ட் ஹெக்கல்🌀
C.சார்லஸ் டார்வின்
D.லாமார்க்
58. மரபியலின் குரோமோசோம்களின் பங்குபற்றிய கண்டுபிடிப்புக்கான நோபல் பரிசு T.H மோர்கனுக்கு வழங்கப்பட்ட ஆண்டு?
A.1993🌀
B.1997
C.1998
D.1996
59. தாவரங்களின் பசுங்கணிகங்களில் இந்த ஹார்மோன் காணப்படுகிறது?
A.அப்சிசிக் அமிலம்🌀
B.ஜிப்ரல்லின்கள்
C.சைட்டோகைனின்
D.ஆக்சீன்
60. கீழ்க்கண்டவற்றுள் நீர் மூலக்கூறுகள் சைலகுழாயின் சுவருடன் பிணைய காரணமாக அமைவது எது?
A.நுண்துளை ஈர்ப்பு விசை
B.வேர் அழுத்தம்
C.கூட்டிணைவு
D.ஒட்டிணைவு🌀

கருத்துரையிடுக

0 கருத்துகள்
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.