தற்போது மயக்கமூட்டியாக குளோரோபார்ம் பயன்படுத்துவது இல்லை ஏன்?

31. கால தூதுவர்கள் என்றழைக்கப்படும் ஹார்மோனை சுரக்கும் சுரப்பியை தேர்ந்தெடு?
A.தைமஸ் சுரப்பி
B.அட்ரினல் சுரப்பி
C.பீனியல் சுரப்பி🌀
D.பிட்யூட்டரி சுரப்பி
32. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது மூளையில் உருவாகும் கழிவுகளை சேகரித்து வெளியேற்றும் பணியை மேற்கொள்கிறது?
A.முகுளம்
B.தண்டுவடம்
C.மூளைத் தண்டுவடத் திரவம்🌀
D.பான்ஸ்
33. பெண்களில் முட்டை கருவுறுதல் நிகழ்ந்தால் எந்த நிலையில் எண்டோமெட்ரியம் கரு பதிவுக்கு தயாராகிறது?
A.பாலிக்குலார் நிலை
B.அண்டம் விடுபடுதல் நிலை
C.லூட்டியல் நிலை🌀
D.மாதவிடாய் நிலை
34. ஒருமுறை நியூரான்கள் எங்கு அமைந்துள்ளன
A.மூளையின் புறப்பரப்பான பெருமூளைப் புறணி
B.கண்ணின் விழித்திரை
C.வளர் கருவின் ஆரம்ப நிலை🌀
D.நாசித் துளையிலுள்ள ஆல் ஃபேக்டரி எபித்தீலியம்
35. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எந்த சுழற்சி 0.3 நொடியில் நடந்து முடிவடைகிறது?
A.ஏட்ரியோல் சிஸ்டோல்
B.வெண்ட்ரிகுலார் சிஸ்டோல்🌀
C.வெண்ட்ரிகுலார் டயஸ்டோல்
D.B மற்றும் C இரண்டும்
36.கீழ்கண்டவற்றுள் எதை பயன்படுத்தி விந்துகள் விந்து வங்கிகளில் பல ஆண்டுகளுக்கு சேமித்து வைக்கப்படுகிறது?
A.திரவ ஹீலியம்
B.திரவ நைட்ரஜன்🌀
C.திரவ ஹைட்ரஜன்
D.திரவ ஆக்சிஜன்
37. காற்று உள்ள சூழ்நிலையில் குளுக்கோஸ் எத்தனை வழிகளில் ஆக்சிஜனேற்றம் அடைகிறது?
A.2
B.4🌀
C.5
D.6
38. நெட்டை தாவரத்தை குட்டை தாவரத்துடன் இனக்கலப்பு செய்யும் முறை எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?
A. தலையில்
B. ஒரு பண்பு கலப்பு🌀
C. மூன்று பண்பு கலப்பு
D. இரு பண்பு கலப்பு
39.ஹேலைடு தாதுவை தேர்ந்தெடு.
A.மாக்னசைட்
B.ஹேமடைட்
C.பைரோலுசைட்
D.கிரையோலைட்🌀
40. தற்போது மயக்கமூட்டியாக குளோரோபார்ம் பயன்படுத்துவது இல்லை ஏன்?
A.குளோரோபார்ம் ஆக்ஸிஜனுடன் வினைபுரியும்போது நச்சுத்தன்மையுள்ள கார்போனைல் குளோரைடை உருவாக்குகிறது.🌀
B.குளோரோபார்ம் எளிதில் ஆவியாகாத திரவம் ஆகும்.
C.குளோரோபார்ம் நைட்ரஜனுடன் வினைபுரிந்து நச்சுத்தன்மை வாய்ந்த சேர்மத்தை உருவாக்குகிறது
D. குளோரோபார்ம் நிலைப்படுத்தியுடன் சேர்க்கும் பொழுது நச்சுத்தன்மை வாய்ந்த சேர்மம் உருவாக்குகிறது.

கருத்துரையிடுக

0 கருத்துகள்
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.