தொடை நிலையத்தில் உள்ள மொத்த விகற்பங்கள் எத்தனை?

41. அறத்துப்பாலில் உள்ள இயல்களின் அதிக பிரிவுகளைக் கொண்டது?
A. பாயிரவியல்
B. இல்லறவியல்😍
C. ஊழியல்
D. துறவறவியல்
42. பொருள் அதிகாரத்தில் நட்பின் கீழ்வரும் பிரிவுகளின் எண்ணிக்கை?
A. 13
B. 2
C. 1
D 17😍
43. திருச்சிக்கு அருகில் அல்லூரில் திருவள்ளுவர் தவச்சாலை அமைத்தவர்?
A. இளங்குமரனார் 😍
B. வள்ளலார்
C. உ. வே. சா.
D. பெருஞ்சித்திரனார்
44. கடுகைத் துளைத்து ஏழ் கடலைப் புகட்டி குறுகத் தரித்த குறள்
யாருடைய வரிகள்?
A. ஔவையார்
B. பரணர்
C. இடைக்காடனார் 😍
D. பாரதியார்
45. ஓஒதல் வேண்டும் ஒளிமாழ்கும் செய்வினை ஆஅதும் என்னு_____.
A.வினை
B.மவர்😍
C.தரும்
D.படும்
46. தமிழ் மொழி அழகான சித்திர வேலைப்பாடு உடைய வெள்ளித்தட்டு திருக்குறள் அதில் வைக்கப்பட்ட தங்க ஆப்பிள் யாருடைய கூற்று?
A.வீரமாமுனிவர்
B.கவிமணி
C.ஜெயின்
D.கிரவுல் 😍
47. திருக்குறளில் அதிகம் பயன்படுத்திய எழுத்து?
A.னி😍
B.ளி
C.ன
D.ள
48. ஊழி பெயரினும் தாம்பெயரார் சான்றாண்மைக்கு ஆழி எனப்படு வார்
இக்குறளில் பயின்று வந்துள்ள அணி?
A.உவமை அணி
B.உருவக அணி
C.இல்பொருளுவமை அணி
D.ஏகதேச உருவக அணி 😍
49. தொடை நிலையத்தில் உள்ள மொத்த விகற்பங்கள் எத்தனை?
A.35😍
B.25
C.49
D.56
50. திருவள்ளுவரைப் போல் கம்பனைப்போல் இளங்கோவடிகள் போல் பிறந்ததில்லை எவரும் யாருடைய கூற்று?
A.பாரதியார்😍
B.பாரதிதாசன்
C.கவிமணி
D.ஔவையார்

கருத்துரையிடுக

0 கருத்துகள்
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.