கன்னியாகுமரியில் உள்ள 133அடி திருவள்ளுவர் சிலை திறக்கப்பட்ட வருடம்?

81. கன்னியாகுமரியில் உள்ள 133அடி திருவள்ளுவர் சிலை திறக்கப்பட்ட வருடம்?
A.2001 jan1
B.2000jan1😍
C.2005jan1
D.2003jan1
82. கன்னியாகுமரியில் உள்ள திருவள்ளுவர் சிலையை வடிவமைத்தவர் யார்?
A.செல்வ கேசவன்
B.ராஜமாணிக்கம்
C.கணபதீஸ்பதி 😍
D.பாலசுப்ரமணியம்
83.______ஒரு நாட்டின் அரண் அன்று.
A.காடு
B.வயல்😍
C.மலை
D.தெளிந்த நீர்
84. பொள்ளென ஆங்கே புறம்வேரார் காலம்பார்த்து உள்வேர்ப்பர் ஒள்ளி யவர்
இதில் 'ஒள்ளியவர்' என்பதின் பொருள்?
A.அறிவுடையார் 😍
B.அறிவிலார்
C.பகைவர்
D.பெரியர்
85. திருவள்ளுவர் தினம் கொண்டாடப்படும் நாள்?
A.தை முதல் வாரம்
B.தை 1நாள்
C.தை 2நாள் 😍
D.தை 3நாள்
86. வள்ளுவனைப் பெற்றதால் பெற்றதே புகழ் வையகமே என்று கூறியவர்?
A.பாரதியார்
B.பாரதிதாசன் 😍
C.கம்பன்
D.திரு வி க
87. அறனறிந்து மூத்த அறிவுடையார் கேண்மை திறனறிந்து தேர்ந்து கொளல்
என்பதில் 'கேண்மை' என்பதின் பொருள்?
A.பகைமை
B.அன்பு
C.நட்பு 😍
D.இன்பம்
88. அரியவற்று ளெல்லாம் அரிதே பெரியாரைப் பேணித் தமராக் கொளல்
இதில் 'தமர்' என்பதன் பொருள் என்ன?
A.பெரியார்
B.உறவினர் 😍
C.பகைவர்
D.சகோதரர்
89. இலக்கண குறிப்பு தருக. செய்க
A. வியங்கோள் வினைமுற்று😍
B.பண்பு தொகை
சி வினைத்தொகை
D.உரிச்சொல்
90. "முதலி லார்க்கு ஊதியமில்லை மதலையாஞ் சார்பிலார்க் கில்லை நிலை" இதில் பயின்று வந்துள்ள அணி?
A.உவமை
B.உருவகம்
C.எடுத்துக்காட்டு உவமை😍
D.வஞ்சப்புகழ்ச்சி

கருத்துரையிடுக

0 கருத்துகள்
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.