வகுப்பு:10(அறிவியல்) பாடம்-தாவர உள்ளமைப்பியல்றை்றும் தாவர செயலியல்.

வகுப்பு:10(அறிவியல்)
பாடம்-தாவர உள்ளமைப்பியல்றை்றும் தாவர செயலியல்.
ததர்வு: 20 வினா (15 நிைிடம்).
நாள்: ஜூன் 06.
1) இவற்றின் தளத்திசு அகத்ததால், புறணி, சபரிமெக்கிள் பித் எனைாறுபட்டுக்
காணப்படுவதில்மல?
அ)ஒரு வித்திமல தாவர தண்டு.
ஆ)இருவித்திமல தாவர தண்டு.
2)தைல் கீழ் தவறுபாடு சகாண்டது?
அ)ஒரு வித்திமல தாவர இமல.
ஆ)இருவித்திமல தாவர இமல.
3)இவற்றின் முதிர் தவர்களில் பித் காணப்படுவதில்மல?
அ)ஒரு வித்திமல தாவர தவர்.
ஆ)இருவித்திமல தாவர தவர்.
4)இருவித்திமல தாவரத்தில் ஒளிச்தெர்க்மக பணிமய செய்வது?
அ)ஸ்ட்தரட்தடா.
ஆ)பாலிதெட் பாரன்மகைா.
இ)புல்லிபார்ம்.
ஈ)ஸ்பாஞ்ெி பாரன்மகைா.
5)ஒருவித்திமல தாவர இமலயின் தைல்புற ததாலின்ெில செல்கள் சைல்லிய
சுவருடன் காணப்படுவது?
அ)ஸ்ட்தரட்தடா.
ஆ)பாலிதெட் பாரன்மகைா.
இ)புல்லிபார்ம்.
ஈ)ஸ்பாஞ்ெி பாரன்மகைா.
6)தாவரங்களின் பக்க தவர்கள் இதிலிருந்து ததான்றுகிறது?
அ)சபரிமெக்கிள்.
ஆ)வாஸ்குலார் சதாகுப்பு.
இ)பித்.
ஈ)சூபரின்.
7)தாவரத்துக்கு உறுதித்தன்மை சகாடுப்பது?
அ)பாரன்மகைா.
ஆ)தகாலன்மகைா.
இ)குதளாசரன்மகைா.
ஈ)ஸ்கிளிசரன்மகைா.
8)நீர்றை்றும் தனிஙை்கமள கடத்தும் உறுப்பு?
அ)மெலம்.
ஆ)ஃபுதளாயம்.
9)இருவித்திமல தாவரத்தின் இமலகளில் வாயு பரிைாற்றத்திற்கு உதவுவது?
அ)ஸ்ட்தரட்தடா.
ஆ)பாலிதெட் பாரன்மகைா.
இ)புல்லிபார்ம்.
ஈ)ஸ்பாஞ்ெி பாரன்மகைா.
10)இருவித்திமல தாவர தண்டு சதாடர்பாக சபாருந்தாது?
அ)புறததாலடிததாலில் தகாலன்மகைா திசுக்கள் கானப்படுகின்றன.
ஆ)வாஸ்குலார் கற்மற அதிகைாகவும், ஓரங்களில்ெிறியதாகவும், மையத்தில்
சபரிதாகவும் உள்ளது.
இ)சைடுல்லரி கதிர்கள் காணப்படுகின்றன.
ஈ)வாஸ்குலார் கற்மற கற்மற உமற அற்றது.
11)ஒருவித்திமல தவர் சதாடர்பாண கூற்றில் சபாருந்தாதது?
அ)பித் அல்லது சைடுல்லா இல்மல.
ஆ)பலமுமன மெலம் சகாண்டது.
இ)இரண்டாம் நிமல வளர்ச்ெி இல்மல.
ஈ)தகம்பியம் கானப்படுவதில்மல.
12)குதராதைாபிளாஸ்ட் கணிகத்துடன் சபாருந்தாதது?
அ)ைஞ்ளெ்.
ஆ)ெிவப்பு.
இ)பச்மெ.
ஈ)ஆரஞ்ச்.
13)ஒளிச்தெர்க்மகயில் ஈடுபடும் துமண நிறைிகள்?
14)முதன்மை நிறைிைற்றும் துமண நிறைி இரண்டும் தெர்ந்து ____ என
அமைக்கப்படுகிறது?
அ)கூட்டு நிறைி.
ஆ)ஒளித் சதாகுப்பு.
இ)அக்தரா ஃப்ளாஸ்ட்.
15)சுவரெித்தலின்தபாது குளுக்தகாஸ் ஆக்ஸிகரணைமடந்து சவளிதயறும் ஆற்றல்
___ தெைிக்கப்படுகிறது?
A)ATP.
B)ADP.
C)NAD.
D)NADP.
16)ஒளிச்தெர்க்மகமய பாதிக்கும் உட்புற காரணிகளில்ரெியானது?
அ)சூரிய ஒளி.
ஆ)கார்பன்மட ஆக்மஸடு.
இ)கனிஙை்கள்.
ஈ)ஏதுைில்மல.
17)ATP உற்பத்தியில் பங்கு சகாள்பமவ?
அ)ஆக்ஸிதொம்.
ஆ)கிறிஸ்தட.
இ)தைட்ரிக்ஸ்.
ஈ)மரதபாதொம்.
18)தாவரைற்றும் விலங்குகளின் காற்று சுவாதெ்தின் சுவரெ ஈவுதைிப்பு?
அ)0.
ஆ)1.
இ)2.
ஈ)4.
19)மைட்தடா காண்டிரியாவின் தைட்ரிக்ஸில் காணப்படுவது?
அ)70S மரதபாதொம்.
ஆ)tRNA.
இ)DNA.
ஈ)அமனத்தும்.
20)ஆக்ஸிகரண பாஸ்தபட் தெர்ப்பு நமடசபறும் பகுதி?
அ)கிமளக்காலிெிஸ்.
ஆ)கிரப்ஸ் சுறை்ெி.
இ)எலக்ட்ரான் கடத்துச்ஙெ்கிலி அமைப்பு.
ஈ)செல்வெ்வ

கருத்துரையிடுக

0 கருத்துகள்
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.