Tuesday, 12 January 2021

Monday, 31 August 2020

குழந்தை பிறப்பினை துரிதப்படுத்தும் ஹார்மோன்?

குழந்தை பிறப்பினை துரிதப்படுத்தும் ஹார்மோன்?

91.குழந்தை உரிமைகள் சட்டம்?
A. Mar 2007
B. May 2007
C. Mar 2005🍭
D. May 2005
92.மருந்துகளின் போதை அல்லது மருந்துகளின் தவறான பயன்பாடு என்ற வார்த்தைக்கு பதிலாக மருந்துகளை சார்ந்து இருத்தல் என்ற வார்த்தையை WHO பயன்படுத்த ஆலோசனை வழங்கிய ஆண்டு
A.1988
B.1986
C 1984🍭
D.1982
93.கீழ்கண்ட எந்த நிகழ்ச்சி முளைக்கும் விதைகளில் நடைபெறவில்லை என்றால் இளம் நாற்றுக்கள் விதைகளில் இருந்து வெளியே வர இயலாது?
A. சவ்வூடு பரவல்
B. நீராவிப்போக்கு
C. ஆஸ்மாலிஸ்
D. உள்ளீர்த்தல்🍭
94. கோபர் கேஸ் என அழைக்கப்படுவது?
A. மாட்டுச்சாணம்🍭
B. மீத்தேன் வாயு
C. மீத்தேன் வாயு
D. ஷேல் வாயு
95.மனிதனின் மைய நரம்பு மண்டலத்தையும் பக்க நரம்பு மண்டலத்தையும் பாதிக்கும் தனிமம்?
A. குரோமியம்🍭
B. கேட்மியம்
C. PVC
D. ஈயம்
96. பொருந்தாதவை எவை?
A. நாப்தலின் அசிட்டிக் அமிலம்
B. இன்டோல் 3 பியூட்ரிக் அமிலம்
C. இன்டோல் 3 அசிட்டிக் அமிலம்🍭
D. இன்டேல் புரோப்பியானிக் அமிலம்
97.கால தூதுவர் என்று அழைக்கப்படும் ஹார்மோன்?
A. மெலானின்
B. ப்ரோலாக்டின்
C. மெலடோனின்🍭
D. தைராக்ஸின்
98. கரும்பில் உற்பத்தியாகும் சர்க்கரையின் அளவை அதிகரிக்க அவற்றின் மீது தெளிக்கப்பட்டது?
A. ஜிப்ரலின்🍭
B. ஆக்சின்
C. எத்திலின்
D. சைட்டோகைனின்
99. குழந்தை பிறப்பினை துரிதப்படுத்தும் ஹார்மோன்?
A. வாசோபிரஸ்ஸின்
B. ப்ரோலாக்டின்
C. லூட்டினைசிங்
D. ஆக்சிடோசின்🍭
100. பின்வரும் கூற்றுக்களை கவனி
கூற்று 1:சண்டை பயமுறுத்தும் அல்லது பறக்கும் ஹார்மோன் என்று அழைக்கப்படுபவை அட்ரீனலின்
கூற்று 2: ப்ரோஜெஸ்ட்ரோன் கருத்தரிப்பதற்கு கருப்பையை தயார் செய்தல் பங்கேற்கிறது
A. கூற்று 1,2 சரி🍭
B. கூற்று 1 சரி
C. கூற்று 2 சரி
D. இரண்டும் தவறு
காமா தோட்டத்துடன் பொருந்துவது?

காமா தோட்டத்துடன் பொருந்துவது?

81.ஒவ்வொரு செல்லின் முதுமையை உணர்த்தும் கடிகாரம் ஆக செயல்படுவது
A. டீலோமியர்🍭
B. சென்ட்ரோமியர்
C. சாட்டிலைட்
D. சாட் குரோம்
82. தவறானது
i. ஒரு சிற்றினத்தின் கேரியோடைப் வரைபட விளக்கம் இடியோகிரம் என அழைக்கப்படுகிறது
ii.இதில் அனைத்து டிலோ நிலை குரோமோசோம்களும் ஒத்திசைவான குரோமோசோம் ஜோடிகளாக அவற்றின் பல பண்புகளின் இறங்கு வரிசையில் இடம் பெற்றுள்ளன.
A.i மட்டும்
B.ii மட்டும🍭
C.i,ii
D. எதுவும் இல்லை
83.i. நியூக்ளியோசைட் =ஹைட்ரஜன் காரம்+சர்க்கரை
ii. நியூக்ளியோடைடு= நியூக்கிளியோசைட்+பாஸ்பேட்
A.i ii சரி
B.I மட்டும் சரி
C.ii மட்டும் சரி🍭
D.i,ii தவறு
84.ஓகசாகி துண்டுகளை ஒன்றாக இணைப்பது?
A. ஹெலிகேஸ்
B. DNA பாலிமரேஸ்
C.RNA பிரைமர்
D.DNA லிகேஸ்🍭
85.கதிரியக்க கார்பன் முறை கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஆண்டு?
A.1965
B.1966
C.1956👏
D.1955
86.வட்டார இன தாவரவியல் எனும் சொல்லை முதன் முதலில் அறிமுகப்படுத்தியவர்?
A. கோரானா
B. j.w. கார்ஸ் பெர்கர்🍭
C.ரொனால்டு ராஸ்
D. w.f. லிபி
87. பொருத்துக.
a. மெக்சிகோ-டீ ஜியோ வூ ஜென்
b. பிலிப்பைன்ஸ்-பீட்டா
c. இந்தோனேஷியா-சோனாலிகா
d. சீனா-IR 8
A.4321
B.3421🍭
C.2341
D.3241
88. காமா தோட்டத்துடன் பொருந்துவது?
A.Co-68
B.CO-60🍭
C.Co-61
D.Co-137
89.rDNA தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் உருவாக்கப்பட்ட மருத்துவப் பொருள்களில் பொருந்தாதது?
A. இன்சுலின்
B. வளர்ச்சி ஹார்மோன்
C. ஹெப்பாடிட்டீஸ் பி தடுப்பூசி
D. குளுக்கோகான🍭
90. பூசா கோமல் என்பது........... இன் நோய் எதிர்ப்புத் திறன் பெற்ற கிரகம் ஆகும்?
A. கரும்பு
B. நெல்
C. தட்டைப் பயிறு🍭
D. மக்காசோளம்
மெண்டலின் இரு பண்பு கலப்பின் பினோடைப் விகிதம்?

மெண்டலின் இரு பண்பு கலப்பின் பினோடைப் விகிதம்?

71. அட்டையின் இனப்பெருக்க காலத்தில் கக்கூன் உருவாவதற்காக தற்காலிக கிளைடெல்லம் எந்த கண்டத்தில் உருவாகிறது?
A.6 -9
B.9-12
C.6-11
D.9-11🍭
72. கூற்றுக்களை கவனி
i. அட்டையின் உணவுப்பாதையில் மிகப்பெரிய பகுதி வயிறு
ii. இது தொடர்ச்சியாக அமைந்த 10 அறைகளை கொண்டது
iii.இவ்வறைகள் வட்டத் துளைகள் மூலம் ஒன்றுடன் ஒன்று தொடர்பு கொண்டுள்ளன
தவறானது
A.i மட்டும்🍭
B.ii மட்டும்
C.iii மட்டும்
D.i and iii மட்டும்
73. பொருத்துக
i. பின் ஒட்டுறிஞ்சி -5 முதல் 8 வரையான கண்டங்கள்
ii. தொண்டை-19 ஆவது கண்டம்
iii. வயிறு-26 ஆவது கண்டம்
iv. மலத்துளை-27 முதல் 33 வரையான கண்டங்கள்
A .1234
B.4123🍭
C.4231
D.3241
74. தவறானது எது/ எவை?
i.அட்டையின் சுற்றோட்ட மண்டலத்தில் நான்கு நீண்ட கால்வாய்கள் உள்ளன.
ii.ஒரு துளை உணவு பாதையின் மேல் புறத்திலும் மற்றொன்று கீழ்ப்புறத்திலும் மற்ற இரண்டு, இரு பக்கங்களிலும் அமைந்துள்ளன.
iii. பக்கங்களில் அமைந்துள்ள கால்வாய்களும் உட்புறம் வால்வுகளை கொண்டு நுரையீரல் போன்று செயல்படுகின்றன.
iv.நான்கு கால்வாய்களும் கீழ்ப்புறத்தில் 24 ஆவது கண்டத்தில் ஒன்றாக இணைகின்றன.
A. 1,2
B.2,3
C.3,4🍭
D.1,4
75.அட்டையின் உமிழ் நீரில் இருந்து பிரித்தெடுக்கப்படும் வேதிப்பொருள் எந்த நோய்க்கு மருந்துகள் தயாரிக்கப் பயன்படுகின்றன?
A. இரத்த சர்க்கரை அளவை குறைக்க
B. ரத்த அழுத்தத்தை குறைக்க🍭
C. ரத்த அழுத்தத்தை அதிகரிக்க
D. ரத்தசர்க்கரை அளவை அதிகரிக்க
76. கூற்று 1:பாலிலா இனப்பெருக்கம் பெரும்பாலும் பூஞ்சைகளில் மட்டும் நடைபெறும்.
கூற்று 2:பாலிலா இனப்பெருக்கத்தின் போது பூஞ்சை இழையிலிருந்து ஒரு ஸ்போராஞ்சியம் தோன்றுகிறது.
A. கூற்று 1,2 சரி
B. கூற்று 1 சரி 2 தவறு
C. கூற்று 1 தவறு 2 சரி🍭
D. கூற்று 1,2 தவறு
77. சரியானது எது /எவை?
i. மகரந்தத் தூள்கள் கோள வடிவம் உடையது
ii. மென்மையான வெளியுறை எக்ஸைன்
iii. கடினமான ஒரு உறை இன்டைன்
A.i மட்டும்🍭
B.ii மட்டும்
C.iii மட்டும்
D.i,ii,iii
78. பொருத்துக
a. அனிமோஃபிலி-பூச்சி வழி மகரந்த சேர்க்கை
b. எண்டோமோஃபிலி-விலங்கு வழி மகரந்த சேர்க்கை
c. ஹைடிரோஃபிலி -காற்றுவழி மகரந்த சேர்க்கை
d.சூஃபிலி-நீர் வழி மகரந்த சேர்க்கை
A.3241
B.2413
C.3142🍭
D.1342
79. சரியானது எது
i.குழந்தை பிறப்பிற்கு பிறகு பால் சுரப்பியில் இருந்து முதல் முதலில் வெளிவரும் பால் கொலஸ்ட்ரம் எனப்படும்
ii. பால் உற்பத்தியாவதை தூண்டுவது- புரோலாக்டின்
iii. பால் வெளியேறுவதை தூண்டுவது-ஆக்சிடோசின்
A.I,ii சரி
B.i,iii சரி
C.ii,iii சரி
D.i,ii,iii சரி 🍭
80. மெண்டலின் இரு பண்பு கலப்பின் பினோடைப் விகிதம்?
A.9:3:3:3
B.1:3:3:9
C.9:3;3;1🍭
D.3:1:3:9
ஒளிச்சேர்க்கையின் வேதியியல் நிகழ்வுகளை கண்டறிந்ததற்காக கால்வின் நோபல் பரிசு பெற்ற ஆண்டு?

ஒளிச்சேர்க்கையின் வேதியியல் நிகழ்வுகளை கண்டறிந்ததற்காக கால்வின் நோபல் பரிசு பெற்ற ஆண்டு?

61.பின்வரும் கூற்றுகளில் தவறானவை தேர்க
i. நியூரோஜனிக் இதயத்துடிப்பு நரம்புத் தூண்டலினால் உண்டாகிறது
ii. மனித இதயம் நியூரோஜனிக் வகையை சார்ந்தது
iii. மாறுபாடு அடைந்த சிறப்புத்தன்மை வாய்ந்த இதயத்தசை நார்களால் தூண்டப்படுவது மையோ ஜெனிக் இதயத்துடிப்பு ஆகும்
iv. மெல்லுடலிகள் மற்றும் முதுகெலும்பிகள் மையோஜெனிக் வகை இதயத்துடிப்பு காணப்படுகிறது.
இவற்றுள் தவறானது
A. கூற்று i,ii
B. கூற்று ii,iv
C. கூற்று iv மட்டும்
D. கூற்று ii மட்டும்🍭
62. ரத்த ஓட்டத்தின் சரியான வரிசை எது
A.வெண்ட்ரிக்கிள்- ஏட்ரியம்- சிரை -தமனி
B.ஏட்ரியம்- வெண்ட்ரிக்கிள்- சிரை- தமனி
C.ஏட்ரியம் -வெண்ட்ரிக்கிள்- தமனி -சிரை🍭
D.வெண்ட்ரிக்கிள் சிரை- ஏட்ரியம்- தமனி
63. பொருத்துக
1. ஆக்சின் i. ஜிப்ரில்லா பியூஜிகுராய் அ. உதிர்தல்
2. எத்திலின் ii. தேங்காயின் இளநீர் ஆ. கணு விடை பகுதி நீட்சி
3. அப்சிசிக் அமிலம் iii. முளை குறித்து உறை இ. நுனி ஆதிக்கம்
4. சைட்டோகைனின் iv. பசுங்கணிகம் ஈ. பழுத்தல்
5. ஜிப்ரலின் v. கனிகள் உ. செல் பகுப்பு
A)1-iii-இ 2-v-ஈ 3-iv-அ 4-ii-உ 5-i-ஆ🍭
B)1-ii-இ 2-iv-ஈ 3-iii-அ 4-v-உ. 5-i-ஆ
C)1-i-அ 2-ii-ஆ. 3-iii-இ 4-iv-ஈ 5-v-உ
D)1-v-அ. 2-iv-இ 3-iii-ஆ 4-i-ஈ. 5-ii-உ
64. கூற்று 1: எண்டார்க் சைலம்-புரோட்டோ சைலம் மையத்தை நோக்கியும் மெட்டா சைலம் வெளிப்புறத்தை நோக்கிய காணப்படுவது --எடுத்துக்காட்டு .. வேர்
கூற்று 2: எக்ஸார்க் சைலம் -புரோட்டோ சைலம் வெளிப்புறத்தை நோக்கியும் மெட்டா சைலம் மையத்தை நோக்கியும் காணப்படுவது ---எடுத்துக்காட்டு... தண்டு
A. கூற்று 1 சரி 2 தவறு
B. கூற்று 1 தவறு 2 சரி
C. கூற்று 1 2 சரி
D. கூற்று 1 2 தவறு🍭
65. தவறானது எது?
i. குளோரோபிளாஸ்ட் -நிறமற்ற கணிகம்
ii. குரோமோ பிளாஸ்ட்-மஞ்சள் சிவப்பு ஆரஞ்சு நிறமுடைய கணிகம்
iii. லியூகோ பிளாஸ்ட்-வெளிர் கணிகம்
A.i தவறு🍭
B.ii. தவறு
C.iii தவறு
D.I and III தவறு
66. ஸ்ட்ரோமா பகுதியில் புரதச் சேர்க்கைக்கு தேவையான டிஎன்ஏ ............. மற்றும் பிற மூலக்கூறுகள் உள்ளன?
A.70 A ரைபோசோம்
B.70 S ரைபோசோம்🍭
C.70 ரைபோசோம்
D.7 O ரைபோசோம்
67. கூற்றுகளை கவனி
i. முதன்மை நிறமி -பச்சையம் a
ii. துணை நிறமி -கரோட்டினாய்டு
iii. வினை மையம்+ஒளித்தொகுப்பு=ஏற்பி நிறமே மூலக்கூறு மையம்
A. ii சரி i, iii தவறு
B.i,ii சரி iii தவறு🍭
C.i,ii, தவறு iii சரி
D.I தவறு ii,iii சரி
68. பொருந்தாததை தேர்வு செய்?
A. நிறமிகள்
B. இலையின் வயது
C. ஹார்மோன்
D. கனிமங்கள்🍭
69. செயற்கை ஒளிச்சேர்க்கை நிகழ்ச்சி மூலம் ஹைட்ரஜன் எரிபொருளை உற்பத்தி செய்தவர்?
A. மெண்டலீப்
B.C.N.R ராவ்🍭
C. மெல்வின் கால்வின்
D. கிரப்ஸ்
70. ஒளிச்சேர்க்கையின் வேதியியல் நிகழ்வுகளை கண்டறிந்ததற்காக கால்வின் நோபல் பரிசு பெற்ற ஆண்டு?
A.1951
B.1915
C.1961🍭
D.1916
ரேன்வீர் கணுக்கள் காணப்படும் இடம்?

ரேன்வீர் கணுக்கள் காணப்படும் இடம்?

51. கூற்றுகளை காண்க
கூற்று1: வளர் கருவின் ஆரம்ப நிலையில் காணப்படுபவை ஒருமுறை நியூரான்கள் ஆகும்.
கூற்று 2: மூளையின் அக பரப்பான பெருமூளை புறணி கார்டெக்ஸ் பகுதியில் காணப்படுபவை பலமுனை நியூரான்கள் ஆகும்
கூற்று 3:கண்ணின் விழித்திரையிலும் நாசித்துளையில் உள்ள ஆல்ஃபேக்டரி எபிதீலியத்திலும் காணப்படுபவை இருமுனை நியூரான்கள் ஆகும்.
இவற்றில் தவறானது
A. கூற்று 1 மட்டும்
B. கூற்று 2 மட்டும்🍭
C. கூற்று 3 மட்டும்
D. கூற்று 2 3
52. கூற்றுகளை காண்க
கூற்று 1:நியூரானின் சரிஉடலம் அல்லது பெரிகேரியோன் என்று அழைக்கப்படுவது சைட்டான் ஆகும்
கூற்று 2:இதன் மைய உட்கருவில் சைட்டோபிளாசம் நிரம்பி உள்ள பகுதி நியூரோபிளாசம் என்றும் அதில் அடங்கியுள்ள பெரிய துகள்கள் நிசில் துகள்கள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன
கூற்று 3: நரம்பு செல்லில் செல் நுண்ணுறுப்புகள் ஆன மைட்டோகாண்ட்ரியா ரிபோசோம் லைசோசோம் மற்றும் எண்டோபிளாச வலை பின்னல் ஆகியவை காணப்படுவதில்லை
இவற்றில் சரியானவை
A. கூற்று 1 மட்டும்
B. கூற்று 1 2🍭
C. கூற்று 2 3
D. கூற்று 1 2 3
53. ரேன்வீர் கணுக்கள் காணப்படும் இடம்?
A. சைட்டான்
B. ஆக்சான்🍭
C. டென்ட்ரைட்
D. தசைகள்
54. கூற்றுகளை காண்க
கூற்று 1:நரம்பு செல்லில் உள்ள சைட்டானின் மீது மையலின் உறை போர்த்தப்பட்டிருந்த அது மையிலின் உறையுடைய நரம்பு செல்கள் ஆகும்
கூற்று 2:நரம்பு செல்லில் உள்ள சைட்டானின் மீது மையலின் உறை போர்த்தப்பட்டு இருந்தால் அவை மையலின் உறையற்ற நரம்பு செல்கள் ஆகும்
கூற்று 3:மூளையின் சாம்பல் நிற பகுதி மையலின் உறையுடன் கூடிய நரம்பு செல்களை கொண்டுள்ளது
கூற்று 4:மூளையின் வெண்மை நிறப் பகுதி மையலின் உறையற்ற நரம்பு செல்களை கொண்டுள்ளது.
இவற்றுள்......
A. கூற்று 1 2 சரி
B. கூற்று 3 4 சரி
C. அனைத்தும் சரி
D. அனைத்தும் தவறு🍭
55. மூளையின் இருபுறபக்கவாட்டு கதுப்புகளையும் இணைக்கும் நரம்பு பகுதி?
A. தலாமஸ்
B. கார்பஸ் கலோசம்🍭
C. பான்ஸ்
D. ஹைப்போதலாமஸ்
56. பொருத்துக
a. சிறு மூளை- 1.முன் மூளை
b. நிசில் துகள்கள்- 2. பின் மூளை
c. ஸ்வான் செல்கள்- 3. சைட்டான்
d. ஹைப்போதலாமஸ்-4. புற அமைவு நரம்பு மண்டலம்
e. அசிட்டைல் கோலின்-5. நரம்பு உணர்வு கடத்தி
A.23415🍭
B.13425
C.12345
D.23145
57. பொருத்துக
a. ஹைப்போதலாமஸ்-1. உடல் சமநிலை
b. முகுளம்- 2. உறக்கச் சுயற்சி
c. பான்ஸ்- 3. அனிச்சை செயல்
d. சிறு மூளை- 4. பாலுறவுக் கிளர்ச்சி
e. தண்டுவடம்- 5. வாந்தி எடுத்தல்
A.42531
B.45213🍭
C.12354
D.53421
58. பின்வரும் கூற்றுக்களை கவனி
கூற்று 1: அப்போ பிளாஸ்ட் வழியில் நீரானது செல்லின் பிளாஸ்மா சவ்வில் நுழைகிறது
கூற்று 2:சிம்பிளாஸ்ட் விழியில் நீரானது செல்சுவர் மற்றும் செல் இடைவெளியின் வழியாக நுழைகிறது
இவற்றில் தவறானது
A. கூற்று 1 மட்டும்
B. கூற்று 2 மட்டும்
C. இரண்டும்🍭
D. இரண்டும் இல்லை
59. பொருத்துக
a. லியூகேமியா 1. இரத்த அழுத்தம்
b.AB ரத்த வகை 2. பெரிகார்டியம்
c.O ரத்த வகை 3. ஆன்டிபாடி அற்ற ரத்தம்
d.ஸ்பிக்மோமானோமீட்டர்4. ஆன்டிஜன் அற்ற இரத்த வகை
e. இதயம் 5. ரத்தப் புற்றுநோய்
A.54312
B.53412🍭
C. 35421
D.13452
60. கூற்றுகளை கவனி
i.முதிர்ந்த இலைகளில் உள்ள கனிமங்கள் இளம் இலைக்கு இடம் பெயர்கின்றன
ii.இவ்விட பெயர்வு நிகழ்ச்சி வரண்ட தாவரங்களில் மட்டும் நடைபெறுகிறது
iii.P,S,N,K ஆகியவை விரைவாக இடம்பெயரும் தனிமங்கள் ஆகும்
iv. எளிதில் இடம் பெயராத தனிமம் Na
இவற்றுள் தவறானது
A. கூற்று i,iii மட்டும்
B. கூற்று ii,iv மட்டும்🍭
C. கூற்று ii,iii,iv மட்டும்
D. எதுவும் இல்லை